Цели на проект ПРОФИЛ

Проект "Интегриран модел за активиране на професионалните и личностните умения за заетост и социално включване" (ПРОФИЛ) се изпълнява от Сдружение Международен Институт по Мениджмънт, в партньорство с Е турс и Фондация "Радост за нашите деца", Договор №  BG05M9OP001-2.005-0149-C01. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Процедура "Активно включване" и е с продължителност от 20 месеца. 

Общата цел на проект ПРОФИЛ е да подобри качеството на живот и участието на пазара на труда на семействата с деца с увреждания, чрез разширяване на възможностите за заетост, повишаване на мотивацията за трудова активност, развитие на личностните и професионалните умения и осигуряване на
ефективен диалог с работодателите.


Специфичните цели на проекта са свързани с: 


1. Разработване и въвеждане на комплекс от интегрирани мерки за възстановяване на трудовата активност на хората, които се грижат за деца/младежи с увреждания;

2. Насърчаване на успешната интеграция на пазара на труда на семействата на деца с увреждания, чрез предоставяне на социална услуга в общността 

3. Активиране на личностните и професионалните умения

4. Развитие на професионални компетенции, който позволяват гъвкава заетост и самонаемане.

5. Ефективен диалог с работодателите за преодоляване на дискриминационните нагласи и създаване на условия, гарантиращи достъп до заетост, кариерно развитие и активно участие на пазара на труда на уязвимите групи;

6. Създаване на предпоставки, насърчаващи успешното навлизане или връщане на пазара на труда;

Проектът създава условия за по-висока и по-качествена заетост за семействата на деца с увреждания, в изпълнение на политиките за повишаване на трудовата заетост и борбата с бедността и социалното изключване,  в посока активно приобщаване не само на национално, но и на Европейско ниво.

 

Целева група по пректа са безработните и неактивни лица - родители или членове на семейство в трудоспособна възраст и образователен ценз, които се грижат за деца/младежи с увреждания, и самите деца с увреждания на територията на Община Варна.

Основен проблем на тази целева група деца и техните семейства е липсата на услуги за семействата, което води до напускане на работа от родителите и понижаване на жизнения стандарт. В Община Варна липсват на достатъчно точни данни за броя на лицата, които попадат в съответните групи. На национално ниво става дума за семействата на около 26 000 деца.