Дейности и резултати

 

Дейности:                                                       

Проект ПРОФИЛ е с продължителност на изпълнение от 20 месеца и включва общо 8 дейности.

Дейност 1 - Организация и управление на проекта

Дейност 2 - Разработване на интегриран модел за реабилитация и възстановяване на трудовата активност и заетост

Дейност 3 - Осигуряване на почасови услуги за деца с увреждания

Дейност 4 - Обучение и консултиране по модул "Личностни умения за заетост"

Дейност 5 - Обучение „Електронен маркетинг и блогинг"

Дейност 6 - Осигуряване на заетост на хора, които се грижат за деца/младежи с увреждания

Дейност 7 - Кампания за преодоляване на дискриминационните нагласи сред работодателите

Дейност 8 - Публичност и информиране

 

Резултати:                                                                

Основните очаквани резултати са свързани със: 

1. Създаването на иновативна форма на социална услуга и интегрирана подкрепяща услуга за по-добро съвместяване на личния, семейния и професионалния живот на семействата с деца с увреждания;

2 .Повишаване на мотивацията на бенефициентите за заетост, чрез активиране на личностните и професионалните умения;

3. Валоризиране на потенциала и възможностите на хората, които се грижат за деца с увреждания;

4. Осигурена заетост;

5. Промяна в негативните обществени нагласи и резервираното отношение на работодателите.