Рисуването като терапия в работата с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

Източник: pedagozi.bg

Рисуването като терапия в работата с деца с хиперактивност и дефицит на вниманието

Никола е на 6 години. Той е дете с хиперактивност и дефицит на вниманието. За да привлече вниманието на майка си, която е ангажирана с приготвянето на вечерята, Никола се провиква от стаята си: „Мамо, мамо, виж какво нарисувах! Това е за теб!

Когато рисуват, децата обикновено изразяват идеи. Те често подаряват своите рисунки на някой значим за тях възрастен и с това показват очакването си, че ще бъдат разбрани. Смисълът на посланието в този случай е: „Ако искаш да знаеш как се чувства, виж ме как рисувам … какво нарисувах.“

За децата с хиперактивно поведение и дефицит на внимание е полезно и важно да рисуват. Така тяхното внимание е ангажирано с нещо позитивно.

Това е и един от начините да се тренира задържането на вниманието и по-добрата координираност.

Символни елементи при рисунките на хиперактивните деца

Те са неотменна част от детската рисунка. Тук имаме предвид не универсалната символика, а необичайното вплитане/ изпускане на детайли в стандартни фигури. Те ни насочват към интимния свят на детето, неговите специфични потребности, страхове, вътрешни конфликти.

Пример:

Дете от многодетно семейство, усетило грижата и вниманието на майка си само за себе си в период на болест, може да желае да продължи в рисунките си темата за болестта, като включи дребен детайл – липса на врата в къщата – който ни показва копнежа му да бъде център на внимание.

Основни символи, използвани в детските рисунки

Символите имат както универсално, така и индивидуално значение, чиято специфика се определя от неповторимостта на обстоятелствата, при които детето израства.

Ще се спра на най-често срещаните символи в детските рисунки, което ще е от полза на всички родители и учители, за да разберат основното значение на посланията, които получаваме от децата.

Къща

Смята се за символ на семейството и на „Същинското жизнено пространство на децата между 5-8 години“ (Schenk – Danzinger).

Особености:

 • много прозорци – контактност, отвореност към нови впечатления, или липса на свое собствено пространство (нарушена интимност);
 • липса на прозорци или на врата – затваряне в себе си, недоверчивост, боязливост и желание да се запази тайна от другите;
 • комин с пушек (лява или дясна посока) – топлина, разбиране, подкрепа в семейството.
Крепост

Възможни са два варианта: повишена мнителност, отбранително поведение, затруднения в общуването (ако цветовете са тъмни: кафяво и черно, и в рисунките преобладават изострени, накъсани линии). Рисуването на крепост може да отразява и едно приятно преживяване на детето по време на екскурзия, свързано с посещението на замъци и крепост (особено ако впечатлението е ново и отсъства в опита на детето). В този случай цветовете на рисунката са разнообразни, в по-светли, топли тонове, а линиите са меки и заоблени.

Дърво

Показва как детето възприема себе си. Дървото, наред с къщата, е един от символите, с които детето се идентифицира. Особености:

 • Важно е мястото на дървото в рисунката, неговата големина и съотношението между разположените три нива – корени, стъбло, корона/клони.
 • Наличие на корени: изразява потребността на детето от стабилност и сигурност. Ако корените са големи и здраво впити в земята, това често е признак за консерватизъм в семейството и строго възпитание, налагащо стриктно спазване на семейните норми. Подчертаването на корените може да означава и силна емоционална обвързаност на детето със семейната среда, която затруднява неговото по-нататъшно отделяне и личностно израстване.
 • Стъбло: показва състоянието на чувствата. Големината на стъблото изразява ролята на чувствата в живота на детето.

По-голямо в сравнение с другите части на дървото стъбло изразява преобладаване на чувствата над мислите (короната на дървото).

 • Широта и подчертаване на стъблото показва силата и интензивността на чувствата (например тънко и едва загатнато стъбло – крехки, лесно раними чувства).
 • Корона/клони: „издават“ начина на мислене, развитието на когнитивната сфера, както и значимостта на интелектуалните постижения в живота на детето.

Креативните деца рисуват дървета с големи, богати корони, клони с много разклонения, докато децата с перцептивни затруднения и интелектуално изоставане рисуват дърветата с малки клони/корони, често без листа и плодове.

Наличие на пън, кухина или отрязан клон – бариери, препятствия, наложени от средата, в която живее детето. Важно е да се наблюдава кое личностно ниво е „засегнато“. Например, ако е налице пън на стъблото на дървото, това насочва към душевни рани или емоционална травма. Да се наблюдава всяка част на дървото с коя графема е запълнена – това насочва към състоянието на трите личностни нива в дадения момент/период. При деца в предучилищна и начална училищна възраст е необходимо дървото да има здрава опора в полето на действена компетентност.

Ограда

Тя символизира ограничаване, защита на сигурността (най-често на къщата – семейството), протекция. От значение е видът и големината на оградата.

Трева/ Цветя

Символ на естествения растеж. Ниската трева е характерна за деца с перцептивни затруднения (ограничена и бедна действена компетентност). Висока трева – активно развитие на практичните умения и доказване на себе си в действен план. Ако целият лист е запълнен с трева – желание за повече възможности за растеж.

Слънце

Символ на майката. Голямо слънце – чувство на сигурност, закрила, подкрепа. Половин слънце – недостатъчна изразеност на посочените характеристики. Слънце, покрито частично с облаци – застрашаване на сигурността (често майката може да „пренесе“ своите страхове и притеснения върху детето).

Луна

Символ на бащата. Голяма луна – показва привързаност и силна връзка с бащата

Облаци

Отразяват характера на мислите. Важно е:

 • количеството (видът);
 • разпространението на облаците;
 • използваните цветове;
 • графеми;
 • основни движения.

Липса на облаци, небе в рисунката – концентрация върху чувствата, действията. Преобладаването на облаците в рисунката за сметка на другите символи – повишена мисловна активност, грижи.

Вятър/ Буря

Многобройни, противоречиви мисли, трудна организация на мисловната дейност поради натрупване на негативна информация или емоции

Дъжд

Тъга, невъзможност да се променят дадени събития.

Звезди

Отразяват характера на социалните контакти с приятелите, братята/сестрите.

Дъга

Необходимост от протекция.

Вода, море, река

Израз на състоянието на чувствата. Съчетанието на цвят, графема и основно движение отразяват спецификата на състоянието на чувствата на детето в дадения момент.

Планини/ хълмове

Символ на трудностите, които детето трябва да преодолее в развитието си. Начинът на рисуване на планините (основни движения, графеми, цветове) отразява отношението на детето към трудностите и способността му да се справя с тях. Ако планините са със заострени линии – това издава състояние на стрес и трудна адаптивност.

Пожар/ огън

Желание да се унищожи, да се заличи неприятно преживяване или проблем      

Гора

Повишена любознателност, експериментаторски/откривателски дух. Важен е видът на дърветата:

 • иглолистни дървета – затваряне в себе си, самота, повишена селективност в социалните контакти;
 • широколистните дървета – отвореност към другите, стремеж към споделяне на мисли, чувства, действия с приятелите/връстниците.
Джунгла

Объркване, затруднено положение.

Самолети/ Бомби

Пренасяне на агресията от действен в мисловен план, поради трудност (невъзможност тя да се насочи директно към обекта/човека, който я провокира), неудовлетвореност от дадена ситуация, от положението на нещата, чувство на пренебрегване от връстниците.

Оръжия

Решаване на конфликт чрез прилагане на сила, фантазно преживяване на собствената мощ (а също и медийно влияние).

Война

Трудно понасяне и преодоляване на конфликтните ситуации в семейството, братя, сестри и приятелите.

Рани

Обиждане, злоупотреба, душевно нараняване.

Птици

Символ на свободата. Ако птиците летят – свобода на мислите и фантазията.

Хищници

Безпомощност, страхопочитание пред авторитети, потиснатост на чувствата и страх от тяхната експресия в реален план.

Коне

Показател за висока жизнена енергия.

Топка

Може да изразява две неща: натрупана вътрешна енергия, която търси начини за освобождаване, или детето се чувства като „пионка“ в семейството.

Палячо

Показател за това, че детето не се чувства достатъчно уважавано, ценено в семейството. Ниска самооценка.

Чудовища/ Духове

Вътрешна борба, поради емоционални обременявания в семейството, опит за осмисляне и намиране на рационално обяснение на страховете от непознатото, медийни влияния.

Тъмнина

Естествен страх от непознатото, вътрешни бариери, които пречат на детето да взима самостоятелно решение в проблемни ситуации и възпрепятстват развитието на адаптивно поведение.

Двойка фигури (наредени една до друга)

Символ на противоречията в живота и естествения стремеж на детето да намери съвместимост между тях.

Неодушевени предмети

Срещат се често при деца с беден когнитивен и социален опит (например деца, които имат проблеми с общуването).

Внимание:

При анализа на рисунките е важно да се съблюдават следните особености:

 • Използвани основни движения, с които се представя даден символ.
 • Големина на фигурите.
 • Място на символа в рисунката.
 • Преувеличаване на даден символ – често фантазмено удовлетворяване на желанията, потребностите.
 • Условия на живот на детето (например дете, което живее в Дом за изоставени деца, може често да рисува хората от Дома).

Съвет:

Важно е по време на рисуването да се следи отношението на детето към процеса на рисуване и към самата рисунка.

Какво е необходимо да се наблюдава?

 • Как детето приема подканата за рисуване (отказ). Много често хиперактивните деца отказват да рисуват. Нужно е търпение и подход, за да започне да рисува по поставена тема.
 • Как детето приема подканата за рисуване (отказ). Много често хиперактивните деца отказват да рисуват. Нужно е търпение и подход, за да започне да рисува по поставена тема.
 • Важно е да се наблюдава поведението на детето по време на рисуване. Какви чувства изразява – гняв, страх радост, тъга…
 • Важно е и отношението към рисунката. Ако я сгъне – противоречивост в желанието да се запази някаква тайна. Детето интуитивно усеща, че рисунката съдържа „секретна” информация.
 • Когато сгъната рисунка се подари, това често означава предпазливост и все още недоверие към получателя, но и желание за споделяне на актуално състояние или проблеми.
 • Късане: изразява или гняв (към това, което е изобразено, желание за освобождаване) или страх (от визуалната конфронтация с нарисуваните образи).
 • Изтриване: ниско самочувствие, несигурност в действията си, контролирано поведение, страх от изразяване на собственото мнение.

Добри практики

Уважението към личността на детето проличава от начина, по който се отнасяме към продуктите от неговата дейност, в този случай – рисунката. Това може да стане спонтанно и по естествен начин чрез:

 • въпроси от типа на: „Какво е това, което си ми нарисувал?”;
 • даване на свободен избор на тема, място и достатъчно време за рисуване;
 • уважаване на драсканиците;
 • изразяване на радост от подарената рисунка и удовлетворение от споделената информация на нейния автор;
 • събиране на рисунките на детето в папка.